Knowledge

ตรวจไฟล์ให้รอบคอบก่อน Create Outline

– ก่อนเราส่งไฟล์ไปพิมพ์แนะนำให้ตรวจเช็คข้อมูลที่จะพิมพ์ให้ดีเสียก่อน แล้วจึง Create Outline

*ข้อดี = เปิดไฟล์มาฟอนต์ตัวอักษรจะไม่เด้ง เวลาไปเปิดเครื่องอื่นที่ไม่มีฟอนต์
*ข้อเสีย = ไม่สามารถแก้ข้อความที่ผิดพลาดได้อีก
***Tip-Trick! = แนะนำว่าให้ Save As แทนการ Save ทับเพื่อเป็นการสำรองไฟล์ โดยไฟล์แรกคือ ไม่ต้อง Create Outline = ยังสามารถแก้ข้อความได้อีก / ส่วนไฟล์ที่ 2 ให้ Create Outline โดย Save AS 

วิธีการ create outline คือ คลิ้กขวาที่ข้อความ แล้วกดเลือก Create Outline

.